Belangenbehartiger.nl

 Postbus 24117

 3502 MC  UTRECHT

 

AWBZ.info
Onderdeel van Belangenbehartiger.nl
 

 

 Home

 Nieuws

 

 AWBZ

    Algemeen

    Indicatie

    Functies

    Jurisprudentie

 

 Wmo

 Wet & Regelgeving

 Bezwaar en beroep

 

 Documenten

 Begrippenlijst

 Links

 

 Contact

 Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2010, Belangenbehartiger.nl 

 

 

 

AWBZ

 
 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering en vergoedt voor alle inwoners van Nederland de zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekering vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Voorbeelden zijn de verpleging en verzorging van ouderen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

 

Om in aanmerking te komen voor AWBZ zorg, moet eerst gekeken worden of iemand zorg nodig heeft, wat voor zorg en de hoeveelheid zorg. Dat is de indicatiestelling en wordt dit wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg (jongeren onder de 18, met een psychiatrische beperking) of door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Een indicatiesteller kijkt aan de hand van wet en regelgeving naar de zorgbehoefte van de aanvrager. Voor het CIZ en Bureau Jeugdzorg (afhankelijk van het provinciaal beleid) zijn de beleidsregels van het ministerie van groot belang. Bureau Jeugdzorg hanteert ook nog de werkinstructie ’indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek”.

 

Op het moment dat het CIZ of Bureau Jeugdzorg de zorgbehoefte in kaart hebben gebracht, nemen zij een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit staat voor welke zorg iemand in aanmerking komt. Ook de omvang van de zorg staat er beschreven. Over de hoogte van een PGB budget gaat het CIZ of Bureau Jeugdzorg niet, zij stellen alleen de zorgbehoefte vast en gaan niet over de financiën. Tegen het indicatiebesluit kan bezwaar worden aangetekend.

 

Het indicatiebesluit wordt ook doorgestuurd naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor stelt – middels een toekenningbeschikking - het geld voor de zorg beschikbaar. Als u een PGB heeft aangevraagd, dan storten zij het geld – onder aftrek van de eigen bijdrage – op uw rekening.